Saltar apartados

Beques PDI 2012

BEQUES 2012

CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A l'ELABORACIÓ DE MATERIALS DOCENTS EN VALENCIÀ PER A GRAUS I MÀSTER OFICIAL DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 2012

BOUA 16 de març de 2012
Convocatòria

La Universitat d'Alacant, a través del Servei de Promoció del Valencià (SPV) i amb el suport de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, per a donar compliment al Pla Plurianual de Política Lingüística de la Universitat d'Alacant per a les Llengües Oficials

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1804.pdf

(objectiu específic 1 de l'àmbit d'actuació referit al PDI), convoca un concurs públic de beques destinades a l'elaboració de materials curriculars en valencià per a les assignatures dels títols de grau i del master oficial de Formació del Professorat.

La dotació pressupostària destinada a la convocatòria 2012 d'ajudes a l'elaboració de materials docents és d'un màxim de 25.000 euros, i cada ajuda pot rebre un màxim d'1.500 euros.

Els materials que ho permeten seran publicats dins de la col·lecció "Joan Fuster" de materials per a la docència en valencià. A més, es proporcionarà una versió en suport digital per si es vol posar a la disposició dels alumnes en el Campus Virtual o en altres plataformes de la Universitat. En tot cas, per a poder rebre l'assignació econòmica serà condició indispensable que els materials objecte d'ajuda hagen sigut autoarchivados en el Repositori de la Universitat d'Alacant (RUA o, si escau, en l'OpenCourseWare de la Universitat d'Alacant OCW-UA).

Destinataris

El destinatari d'aquestes beques és el PDI de la Universitat d'Alacant, individualment o en equip de treball. No poden participar en aquesta convocatòria els professors que ja hagen rebut alguna beca anteriorment i no hagen lliurat la versió definitiva del material becat, amb l'excepció dels becats en l'última convocatòria. Únicament es pot sol·licitar una beca per any i apartat. No podran sol·licitar aquestes beques els professors del Departament de Filologia Catalana.

Sol·licitud de les ajudes

Les persones interessades hauran de seguir els tràmits següents:  

1. Omplir i enviar el formulari corresponent:

2. Enviar per correu electrònic a l'adreça s.proval@ua.es degudament emplenat, el formulari amb la memòria del treball, en el qual s'han de detallar els aspectes següents:

  • Composició de l'equip de treball, si hi ha, i responsable de l'adreça del treball.
  • Descripció del material, amb indicació de les matèries tractades i un esquema del contingut.
  • Nivell de valencià acreditat (amb indicació de l'organisme emissor) de cadascun dels membres de l'equip.

La comissió adjudicadora podrà demanar que les persones sol·licitants amplien la informació presentada.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud i la memòria s'han de fer arribar a la SPV abans de les 14 hores del dia 30 de març del 2012. La resolució de la convocatòria es farà en el mes d'abril.

Lliurament de materials

La primera versió dels materials haurà de ser presentada, com a molt vesprada, abans de juliol del 2013.

Els treballs presentats han de seguir les indicacions formals que els proporcionarà el SPV per a la presentació dels treballs amb vista a la preparació de quaderns, que poden ser consultades en l'adreça http://slc.ua.es/va/publicacions/recomanacions.html Els materials que no seguisquen aquestes indicacions seran retornats als autors perquè li'ls /els hi adapten.

En el cas que la qualitat lingüística del material presentat no siga l'adequada, el Servei de Promoció del Valencià es reserva el dret de retornar-ho als autors perquè ho revisen i ho milloren adequadament d'acord amb les instruccions que els proporcionarà.

Procediment de correcció i qualitat lingüística

Els autors hauran de garantir que el treball presentat tinga una bona qualitat lingüística. Per a ajudar-los a aconseguir-ho, el SPV els ofereix les següents mesures de suport:

  • Taller de formació Recursos per a l'Elaboració de Materials Docents en Valencià, de 4 h de durada, organitzat per la HISSE de la UA i impartit per tècnics del SPV. Té caràcter obligatori per a l'autor del material (o un dels membres, en el cas que es tracte d'un equip). Per a facilitar l'assistència es faran diverses edicions al llarg del mes de maig.
  • Revisió lingüística de materials a càrrec dels tècnics del SPV, d'acord amb els Criteris lingüístics aprovats pels serveis lingüístics de les universitats publiques valencianes. També té caràcter obligatori. En general, i excepte excepcions degudament justificades, la versió definitiva haurà d'haver tingut un mínim de 2 revisions lingüístiques.
  • Assessorament lingüístic i resolució de dubtes a través del correu electrònic, en persona o a través del formulari disponible en aquesta direcció

Pagament de la beca

L'import de la beca es farà efectiu quan s'haja lliurat la versió definitiva corregida del material elaborat i l'autor ho hi haja autoarchivado en el RUA.

Edició del material

Els materials que per les seues característiques ho permeten seran publicats dins de la col·lecció "Joan Fuster" de materials per a la docència en valencià. Aquests quaderns admeten la possibilitat d'ISBN. En aquest cas, l'autor haurà de tramitar la sol·licitud a través del Servei de Publicacions, i caldrà esperar al fet que l'ISBN siga concedit abans de poder fer circular el material (un mes aproximadament).

L'autor pot també gestionar en el Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant l'edició del material becat en format de llibre. L'autor es compromet a no autoritzar l'edició en cap altra llengua del material becat en un termini de dos anys a partir de la data de la primera edició. Caldrà fer constar, en totes les reproduccions i versions que es puguen fer, que s'ha rebut aquesta beca per a l'elaboració del material.

La sol·licitud d'una beca comporta l'acceptació de les bases de la convocatòria.

Comissió adjudicadora

Està integrada pels membres següents: Faraón Llorens Largo, vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, com a president; els professors David Guijarro Espí (Fac. Ciències), Maria Àngels Francés Díez (Fac. Filosofia i Lletres), Víctor Giménez Bertomeu (Fac. Econòmiques), Josep Ochoa Monzó (Fac. Dret), Vicent Brotons Rico (Fac. Educació), Rosana Satorre Cuerda (EPS), José Ramón Martínez Riera (E. Infermeria); Xavier Casero Belda, responsable de l'àrea d'Assessorament Lingüístic del SPV, i Josep Forcadell Saport, director del SPV, que actuarà com a secretari.

  • Aquesta comissió és l'encarregada de fixar els criteris per a la distribució del nombre i de la quantia de les beques d'acord amb els recursos disponibles i les sol·licituds presentades.
  • La comissió, a l'hora d'atorgar les beques, valorarà especialment els materials d'assignatures que formen part d'un pla del centre i els departaments per a garantir una línia o un grup de docència en valencià.
  • Així mateix, es tindrà en compte si el sol·licitant, o l'equip, ja fa classes en valencià o si té possibilitats de fer.
Informació

Servei de Promoció del Valencià
Edifici Germà Bernàcer, primera planta
Telèfons: 965 90 34 85
ext. 2793 (Administració),
ext. 9670 (Assessorament Ling.) 
Web: http://slc.ua.es/

Faraón Llorens Llargo
Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa

Alacant, 15 de març de 2012

 

Languages Service


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
Edificio Germán Bernácer
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464