Saltar apartados

cursos no presencials segon quadrimestre 2020/2021

El Servei de Llengües (SL) de la Universitat d'Alacant organitza cursos no presencials de valencià.

Horari: Hi haurà una videoclasse a la setmana en un dia i hora determinada.

Dedicació horària: Com a curs no presencial, els horaris de dedicació a casa se'ls marcarà l'alumnat seguint les pautes del professorat del curs. Excepte les videoclasses, que caldrà assistir-hi en l'horari determinat. La faena global és, aproximadament, de 60 hores. Tots els cursos tenen dues hores setmanals de videoclasse síncrona; és a dir, l'alumnat s'hi ha de connectar en les hores indicades per a seguir les classes del professorat.
Com accedir a la plataforma d'ensenyament en línia dels cursos de valencià

Certificat d'assistència i matrícula a les proves d'acreditació de valencià: Cal completar el 80% de les activitats obligatòries del curs  i assistir al 80% de les videoclasses per a tindre dret a la matrícula automàtica a la prova d'acreditació i a un certificat d'assistència.

Sessions de conversa en línia: servirà com a reforç del curs i serà opcional (a pesar que és recomanable). Seran gestionades pel Centre d’Autoaprenentatge de Valencià del campus de Sant Vicent (CAU).

 

REQUISITS

  • Connexió a Internet des de casa.
  • Coneixements informàtics nivell usuari.
  • Certificat de nivell anterior del qual es matriculen excepte en el curs B1 que no cal acreditar cap nivell

 

Nivells

B1

El nivell B1 correspon a l'antic nivell Elemental. Està orientat a qui té uns coneixements bàsics de valencià i és capaç de comprendre i mantenir una conversa quotidiana bàsica (informació personal, hàbits, compres, aficions...) i pot escriure textos breus com anuncis, notes o correus electrònics curts.
Amb el nivell B1 podràs comprendre informació sobre temes relatius a la faena, l'escola, l'oci, etc., i podràs argumentar, explicar i conversar amb certa fluïdesa sobre temes diversos. Aprendràs el gros dels aspectes ortogràfics, lèxics, de pronunciació i gramaticals de la llengua.
GUIA DOCENT

Els cursos organitzats amb les Seus Universitàries tenen l'ordre de prioritat de preinscripció següent: (1) les persones  amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones.

 HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA DE LA VIDEOCLASSE SETMANAL HORA DE LA VIDEOCLASSE SETMANAL NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

B1

grup 4

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

Dimarts 9-11

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

20-30

Curs en línia 

B1

grup 5 Torrevella/Villena

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

 Dilluns  18-20 (horari modificat)

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

20-30

 Curs en línia

B2

El nivell B2 de valencià correspon, bastant aproximadament, a l'antic nivell Mitjà pel que fa als continguts i el grau d'exigència. Està orientat a qui té uns coneixements elementals de valencià i és capaç de comprendre i mantenir una conversa quotidiana sense ajuda, pot argumentar, explicar i conversar amb certa fluïdesa sobre diversos temes i és capaç d'escriure diversos tipus de text controlant els aspectes bàsics de l'ortografia, el lèxic i la gramàtica.

Amb el nivell B2 de valencià podràs comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tindràs un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, podràs desenvolupar presentacions ben estructurades i sabràs parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, seràs capaç de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell B1 o equivalent.

Els cursos organitzats amb les Seus Universitàries tenen l'ordre de prioritat de preinscripció següent: (1) les persones  amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones.

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA DE LA VIDEOCLASSE SETMANAL HORA DE LA VIDEOCLASSE SETMANAL NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

B2

grup 8

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

Dilluns 9-11

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

20-30

 Curs en línia 

B2

grup 9

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

Dilluns 13-15

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

20-30

Curs en línia  

B2

grup 10

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

Dilluns

16-18

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

20-30

Curs en línia  

B2

grup 11

Villena

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

Dilluns

18-20

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

Curs en línia 

B2

grup 12

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021

 Dimarts

 16-18

Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

20-30

 

Curs en línia  
 

B2

grup 13

 Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021  Dimarts 18-20   Nombre mínim i màxim d'alumnes per grup:

20-30

Curs en línia  

C1

El nivell C1 de valencià va adreçat a les persones que tenen acreditat un nivell B2. Aquestes persones són capaces de comprendre el llenguatge oral estàndard cara a cara o vehiculat a través de mitjans de comunicació en produccions relacionades amb la vida personal, social, acadèmica o professional.  A més, tenen un vocabulari de lectura ampli. En la producció oral, poden desenvolupar presentacions ben estructurades i saben parlar amb fluïdesa i amb un control bastant acceptable de la gramàtica. En la producció escrita, són capaces de fer textos clars i detallats sobre diversos temes, respectant una gramàtica bastant correcta.

Amb el nivell C1 de valencià podràs comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. A més, et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i sabràs usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell B2 o equivalent.

Els cursos organitzats amb les Seus Universitàries tenen l'ordre de prioritat de preinscripció següent: (1) les persones  amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones.

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL CURS DIA DE LA VIDEOCLASSE SETMANAL HORA DE LA VIDEOCLASSE SETMANAL NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C1

grup 8

Cocentaina

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 Dilluns  16-18

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

Curs en línia  

C1

grup 9

Elda/Torrevella

 Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021  Dilluns  18-20

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

 Curs en línia 

C1

grup 10 

 Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021   Dimarts  9-11

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

 Curs en línia
 

C1

grup 11 

 Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021   Dimarts  16-18  

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

 Curs en línia

C1

grup 12

Villena/La Vila

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

Dimarts

18-20

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

Curs en línia  

C2

El nivell C2 de valencià és el nivell més avançat de coneixement de la llengua. Per a situar-te, és un nivell més avançat que l'antic Superior. 
Està orientat a qui és capaç de comprendre tot tipus de textos i discursos llargs i complexos; es pot expressar amb fluïdesa i espontaneïtat; sap usar el valencià de manera eficaç en tots els àmbits; i és capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats sobre temes complexos. A més, ha de dominar les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ha d'usar un lèxic ampli i variat i ha de fer una pronúncia genuïna.

Amb el nivell C2 de valencià podràs comprendre sense esforç tot tipus de textos i discursos llargs i complexos. Et podràs expressar amb fluïdesa i espontaneïtat i seràs capaç d'usar el valencià en les situacions més complexes i respectant tots els registres. També seràs capaç de produir textos ben estructurats, correctes i detallats amb un ampli domini del llenguatge i els matisos subtils de significat. Aprendràs les excepcions gramaticals i ortogràfiques, ampliaràs el lèxic i faràs una pronúncia genuïna.

GUIA DOCENT

Cal acreditar el certificat de nivell C1 o equivalent

Els cursos organitzats amb les Seus Universitàries tenen l'ordre de prioritat de preinscripció següent: (1) les persones  amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones.

HORARIS

NIVELL CALENDARI DEL  CURS DIA DE LA VIDEOCLASSE SETMANAL HORA DE LA VIDEOCLASSE SETMANAL NOMBRE DE PLACES OBSERVACIONS

C2

grup 7

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 Dilluns 9-11

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

Curs en línia  

C2

grup 8

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021

Dilluns

16-18

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

 Curs en línia 

C2

grup 9

Cocentaina

 

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

 Dilluns

 18-20

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

 Curs en línia 

 

C2

grup 10

La Vila

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021 

 Dimarts

 16-18

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

  Curs en línia

 

C2

grup 11

La Nucia/Petrer

Del 8 de febrer de 2021 fins al 25 de maig de 2021   Dimarts  18-20  

Nombre mínim i màxim d'alumnes:

20-30

  Curs en línia

Accés, preinscripció, matrícula i preu

PODRAN ACCEDIR ALS CURSOS:

  • Els membres de la comunitat universitària: estudiants d'una titulació oficial de la Universitat d'Alacant, personal docent de la Universitat d'Alacant (PDI) o personal de les empreses de l'UA.
  • L'alumnat egressat d'una titulació oficial de l'UA i que estiga adscrit al programa Alumni UA o del Servei de Llengües tindrà el mateix tractament prioritari que els membres de la comunitat universitària a  l'hora de matricular-se.
  • Les places vacants podran ser completades amb persones sense vinculació amb la UA

El Personal d'Administració i Serveis de la UA (PAS) ha de fer aquests cursos obligatòriament a través de les convocatòries de Selecció i Formació UA.

Els cursos organitzats amb les Seus Universitàries tenen l'ordre de prioritat de preinscripció següent: (1) les persones  amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones.

REQUISITS

Cal acreditar el nivell de valencià anterior al del curs del qual es vol matricular.

En el segon quadrimestre, les persones que superen la prova oral de les proves d'acreditació de valencià de gener de 2021 podran matricular-se d'un curs del nivell següent, ja que les notes finals de la convocatòria de gener es publicaran posteriorment a l'inici dels cursos del Servei de Llengües.

TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ:

S'ha de fer obligatòriament una preinscripció entre les 9 hores del 22 de gener i les 14 hores del 27 de gener de 2021, prèvia a la matrícula. Formulari de preinscripció  (recomanem utilitzar el Mozilla Firefox).

Cal adjuntar la següent documentació en el formulari:

- DNI

- Les persones vinculades a entitats amb conveni amb la UA, amb dret a descompte, hauran de pujar el justificant.

- Acreditació del nivell anterior del qual es vol fer. Excepte en els cursos de nivell B1 on no caldrà acreditar-ne res.

- En cas de cursos organitzats per Seus universitàries: justificant de residència o contracte laboral al municipi de la Seu en qüestió (per exemple, una factura postal o electrònica de telèfon, electricitat, etc.)

La Secretaria de Llengües procedirà a revisar les sol·licituds de preinscripció i anirà validant-les per ordre cronològic. En els cursos organitzats amb les Seus Universitàries, tenen l'ordre de prioritat d'inscripció següent: (1) les persones amb residència o contracte de treball al municipi en qüestió, (2) la comunitat universitària de la Universitat d'Alacant i (3) altres persones. Una vegada confirmada l'admissió de la preinscripció, rebreu un correu electrònic amb les dates de matricula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.

Per a fer la matrícula cal accedir a l'UACLOUD/Campus Virtual de la Universitat d'Alacant amb la següent identificació d'usuari:

  • Si ja eres alumne de la Universitat d'Alacant, utilitza les dades que tens com a alumne per a accedir a l'UACLOUD/Campus Virtual.
  • Si no ets alumne, les dades d'accés a l'UACLOUD t'arribaran al correu electrònic que vas introduir en el formulari de preinscripció. Aquest compte de correu és totalment gratuït i per a conèixer-ne el funcionament us recomanem que visiteu aquesta web.

PREUS DE MATRÍCULA

  50 € per a l'alumnat / Alumni UA.

  60 € per a membres d'entitats sense ànim de lucre o entitats amb conveni amb la UA.

  80 € per al públic en general.  

La matrícula s'abonarà amb el rebut emés en el moment de formalització de la matrícula, des de UACLOUD o en les entitats bancàries indicades en el mateix rebut. No hi ha domiciliació de rebuts.

Gratuïta per al PDI i els treballadors de les empreses de la UA.

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA I DEVOLUCIÓ DE TAXES

Normativa d'Estudis Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA 15/04/2014)

Formulari de modificació o anul·lació de matrícula

La sol·licitud de devolució de taxes es realitza a través de UACloud, e-Administración- Tràmits- Devolucion-de-tasas
Una vegada iniciat el curs no s'admetrà cap sol·licitud de devolució de taxes.

Formació SL


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464