Saltar apartados

Certificats de valencià i equivalències

TAULA D'EQUIVALÈNCIES DELS CERTIFICATS DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

0. Índex de continguts i presentació

ÍNDEX DE CONTINGUTS

Índex

  1. Certificats  de  llengua  general  expedits  actualment  per  la  UA  (des  del  curs 2008/2009)
  2. Equivalències entre certificats de coneixements de valencià expedits actualment per la UA i certificats expedits actualment per altres administracions
  3. Equivalències entre certificats de coneixements de valencià expedits actualment per la UA i certifitats que expedien anteriorment la UA i altres administracions
  4. Equivalències entre els certificats expedits per la UA: cursos de llengua general i proves d'acreditació de valencià

Presentació

Actualment,  hi  ha  diverses  institucions  que  fan  cursos  de  valencià  i  que  emeten certificats de coneixements de valencià, entre les quals es troben, lògicament, les universitats públiques valencianes. Des de la primavera de 1996, les juntes de govern d’aquestes universitats van aprovar el conveni d’homologació sobre els continguts i els sistemes d’avaluació dels diferents nivells de llengua impartits pels serveis lingüístics universitaris. Posteriorment, s’hi va adherir la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Darrerament, les universitats valencianes han signat un nou conveni d’homologació dels certificats de valencià per a adaptar els cursos i els certificats al Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a l’ensenyament i avaluació de llengües (acord del Consell de Govern de la UA de 28/11/2008).

D’altra banda, des que l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de València va començar a fer cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica (CLVSD) per als ensenyants i estudiants universitaris en els anys setanta, han canviat les denominacions dels diferents cursos i de les proves d’acreditació en diverses ocasions. Actualment, la formació en valencià per als ensenyants no universitaris es fa a través dels cursos del Pla de Formació Lingüisticotècnica en valencià per al professorat no universitari (PFLV) que organitza la Conselleria d’Educació i les universitats valencianes amb estudis de filologia segons l’Ordre de 5 d’octubre de 2009, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula el Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat No Universitari (DOCV del 28 d’octubre).

Aquests canvis de denominació i la diversitat d’administracions i organismes amb competències per a certificar coneixements de valencià (universitats, Conselleria d’Educació,  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de  Valencià,  escoles  oficials d’idiomes i els òrgans corresponents de les altres administracions i universitats dels territoris de llengua catalana) poden generar una certa inseguretat en els administrats, i fins i tot en les comissions de selecció, a l’hora de saber quina és l’equivalència o la validesa d’un determinat certificat de llengua.

A més, en el procés d’adaptació al Marc Europeu Comú de Referència (MECR) per a l’ensenyament i avaluació de llengües, s’han produït canvis substancials en la normativa que regula els nivells impartits en les escoles oficials d’idiomes (RD1629/2006, de 29 de desembre) que aconsellen reflectir-los en la Taula d’Equivalències de la Universitat d’Alacant.

D’altra banda, en els darrers anys s’han incrementat les proves de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull per a estudiants de fora de l’àmbit lingüístic català o estudiants que es troben en universitats on hi ha programa de lectorat català.

Així  doncs,  a  la  vista  dels  canvis  produïts,  es  fa  aconsellable  que  la  Universitat d’Alacant actualitze la Taula d’Equivalències vigent (acord del Consell de Govern de 22/03/05) de manera que facilite la baremació dels currículums dels alumnes, del PDI i del PAS i en els processos de selecció i promoció, concessió de beques i ajudes, etc. que convoquen els diferents òrgans de la Universitat i organismes que en depenen.

En l’elaboració d’aquesta taula d’equivalències dels certificats de valencià, s’han tingut en compte tant la duració dels cursos (quantitat d’hores) com els continguts de cada curs i la legislació vigent en aquesta matèria. En funció d’aquestes variables s’hi recull l’equivalència dels certificats que emet la Universitat d’Alacant i els certificats que emeten actualment altres administracions, o que emetien en el passat. Els casos no previstos en aquesta taula seran resolts pel vicerectorat competent en matèria d’estudis i convalidacions amb els informes tècnics pertinents. El Servei de Política Lingüística conserva  la  informació  referida  a  altres  cursos  organitzats  pel  Servei  i  accions formatives de durada menor o que no donen dret a l’obtenció d’un determinat nivell de coneixements de llengua

1. Certificats de llengua general expedits actualment per la Universitat d'Alacant

(a partir del Conveni d’Homologació dels Certificats de Valencià de les Universitats Valencianes, acord Consell de Govern de la UA de 28/11/2008)

Denominació del curs o certificat

Nivell

MECR

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Inicial (A1)

A1

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Bàsic (A2)

A2

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Elemental

(B1)

B1

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Intermedi

(B2)

B2

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Suficiència

(C1)

C1

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Superior (C2)

C2

2. Equivalències entre certificats de coneixements de valencià expedits actualment per la UA i certificats expedits per altres administracions

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Inicial (A1)

-    Certificat de Valencià de Nivell Inicial (A1) de la UV, UPV, UJI, UMH1

-    Certificat de Català Elemental per a Estrangers de la UA

-    Certificat de Nivell Bàsic de Català (A Bàsic) de la Secretaria de Política Lingüística (SPL) de la Generalitat de Catalunya o equivalents2

-    Certificat de Nivell Bàsic de Llengua Catalana de l’Institut Ramon Llull (IRL)

-    Certificat primer curs del Nivell Inicial de l’EOI

 

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Bàsic (A2)

-    Certificat de Valencià de Nivell Bàsic (A2) de la UV, UPV, UJI, UMH

-    Certificat de Coneixements Orals de la UA, UV, UPV, UJI, UMH

-    Nivell 0 del PFLV3

-    Certificat de Coneixements Orals de la JQCV4

 

1  D’acord amb el Conveni d’Homologació dels Certificats de Valencià de les Universitats PúbliquesValencianes (Acord Consell de Govern UA: 28/11/2008).

2 Ordre PRE/228/2004, de 21 de juny sobre els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats deconeixements de català de la Secretaria de Política Lingüística (DOGC 4168, de 6 de juliol), modificada per l’Ordre VCP/13/2007, de 24 de gener (DOGC 4811, de 31 de gener) i per l’Ordre VCP/17/2008, de 14 de gener (DOGC 5057, de 28 de gener)

3  Ordre de 5 de febrer de 1997, de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (DOVG número 2968, de data 10/04/1997).

4 Pot sol·licitar l’homologació del Nivell Elemental de Valencià de la JQCV qui haja superat l’assignatura de valencià en: tots els cursos d’EGB o ensenyament bàsic (1r a 6è de primària + 1r a 4t d’ESO); tres cursos entre BUP i COU; 2 cursos FP 1 + 1r i 2n FP2; 3r i 4t d’ESO + 1r i 2n de BAT), segons l’Ordre de 24 de juny de 1999 de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (DOGV número 3544, de data 22/07/1999) i l’Ordre de 16 d’agost de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (DOGV número 3231, de data 24/08/1994).

 

-    Certificat de Coneixements Orals de la Junta Avaluadora de Català de les Illes Balears (JAC)

-    Certificat de Nivell Elemental de Català (A oral ) de la SPL Gen. Cat.

-    Certificat de Nivell Elemental de Català (A oral) de l’IRL

-    Certificat de Nivell Inicial de l’EOI (A2)

-    Nivell No Valencianoparlants dels CLVSD5 (“cursos de valencià de l’ICE”) fins al curs 1982-83 / 1983-846 / 1984-857.

-    Nivell No Valencianoparlants del Pla de Reciclatge del Professorat

-    Domini Oral dels CLVSD (ICE) del Pla de Reciclatge del Professorat

 

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Elemental (B1)

-    Certificat de Valencià de Nivell Elemental (B1) de la UV, UPV, UJI, UMH

-    Certificat de Grau Elemental de la UA, UV, UPV, UJI, UMH

-    Nivell I del PFLV

-    Certificat de Grau Elemental de la JQCV

-    Certificat de Coneixements Elementals de la JAC

-    Certificat de Nivell Intermedi de Català (B) de la DGPL

-    Certificat de Nivell A Elemental de Català de la SPL Gen. Cat.

-    Certificat de Nivell A Elemental de Català de l’IRL

-    Certificat de Nivell Intermedi de l’EOI (B1)

-    Nivell Elemental dels CLVSD (cursos de l’ICE) fins al curs 1982-83 / 1983-84 / 1984-85

-    Nivell Elemental del Pla de Reciclatge del Professorat

-    Nivell Elemental dels CLVSD (ICE) del Pla de Reciclatge del Professorat

 

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Intermedi (B2)

-    Certificat de Valencià de Nivell Intermedi (B2) de la UV, UPV, UJI, UMH

-    Certificat de Nivell Avançat de l’EOI (B2)

-    Certificat de Nivell B de Català de la SPL Gen. Cat.

-    Certificat de Nivell B de Català de l’IRL.

 

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Suficiència (C1)

-    Certificat de Valencià de Nivell Suficiència (C1) de la UV, UPV, UJI, UMH

-    Certificat de Grau Mitjà de la UA, UV, UPV, UJI, UMH

-    Certificat del cicle Elemental de Valencià o de Català (3r curs) de l’EOI (anterior a 2008)

-    Nivell II (primer cicle) o Nivell III (segon cicle) del PFLV

-    Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià de la GV

-    Diploma de Mestre de Valencià de la GV

 

5 Cursos de Lingüística Valenciana i la seua Didàctica (organitzats per l’ICE).

6  Decret de 3 de desembre de 1982, del Govern Valencià (DOGV número 86, de data 18/12/1982), i Ordre  de  3  de  febrer  de  1983,  de  la  Conselleria  de  Cultura,  Educació  i  Ciència  de  la  Generalitat Valenciana (DOGV número 93, de data 05/02/1983).

7  Ordre de 21 de maig de 1985, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (DOVG número 256, de data 03/06/1985).

8  Ordre de 15 de juny de 1994, de la Conselleria d’Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana (DOGV número 2302, de data 04/07/1994).

 

-    Certificat de Grau Mitjà de la JQCV

-    Certificat de Coneixements Mitjans de la JAC

-    Certificat de Nivell de Suficiència de Català (C) de la SPL Gen. Cat.

-    Certificat de Nivell de Suficiència de Català (C) de l’IRL

-    Nivell Mitjà dels CLVSD (ICE) fins al curs 1982-83

-    Nivell Mitjà o Nivell Superior dels CLVSD (ICE) dels cursos 1983-84/1984-85

-    Nivell Mitjà o Nivell Superior del CLVSD (cursos de l’ICE) del Pla de Reciclatge del Professorat

-    Nivell Mitjà (1r cicle) o Nivell Superior (2n cicle) dels CLVSD (cursos de l’ICE) del Pla de Reciclatge del Professorat

 

Certificat de Valencià de la Universitat d’Alacant. Nivell Superior (C2)

-    Certificat de Grau Superior de la UA, UV, UPV, UJI, UMH

-    Certificat de Valencià de Nivell Superior (C2) de la UV, UPV, UJI, UMH

-    Títol de llicenciatura o grau en Filologia Catalana

-    Certificat d’Aptitud de Valencià o de Català o cicle superior de Valencià o de Català (5è curs) de l’EOI (anterior a 2008)

-    Certificat de Grau Superior de la JQCV

-    Certificat de Coneixements Superiors de la JAC

-    Certificat de nivell superior de català (D) de la SPL Gen. Cat.

-    Certificat de nivell superior de català (D) de l’IRL

-    Nivell Superior dels CLVSD fins al curs 1982-83 inclusivament6

 

TAULA RESUM

Universitat d’Alacant

Inicial

(A1)

Bàsic (A2)

Elemental (B1)

Intermedi (B2)

Suficiència (C1)

Superior (C2)

Universitats del País Valencià

 

Bàsic (A2)

Elemental (B1)

Intermedi (B2)

Suficiència (C1)

Superior (C2)

Altres universitats

 

Nivell bàsic

de llengua catalana

Nivell elemental de

llengua catalana

Nivell intermedi

de llengua catalana

Nivell de suficiència de

llengua catalana

Nivell superior de

llengua catalana

Conselleria d’Educació de la

Generalitat Valenciana

 

Nivell 0 del

PFLV

Nivell I del PFLV

 

- Nivell II (segon cicle) del

PFLV

- Nivell III (segon cicle)

del PFLV

- Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià de la GV

- Diploma de Mestre de

Valencià

 

JQCV

 

Certificat de

Coneixements Orals de la JQCV

Certificat de Grau

Elemental de la

JQCV

 

Certificat de Grau Mitjà de

la JQCV

Certificat de Grau

Superior de la JQCV

Escola Oficial d’Idiomes (fins al 2007)

 

 

 

 

Certificat de cicle

elemental de Valencià o de

Català (3r curs) de l’EOI

Certificat de cicle

avançat de Valencià o de

Català (5è curs) de l’EOI

Escola Oficial d’Idiomes

 

Certificat de

cicle bàsic

(A2)

Certificat de cicle

elemental (B1)

Certificat de cicle

intermedi (B2)

Certificat C1

Certificat C2

Govern Balear (fins al 2007)

 

Certificat de

Coneixements Orals de la JAC

Certificat de

Coneixements Elementals de la JAC

 

Certificat de

Coneixements Mitjans de la JAC

Certificat de

Coneixements Superiors de la JAC

Generalitat de Catalunya i

Institut Ramon Llull

Nivell

bàsic de català (A bàsic)

Nivell A oral

de català

Nivell A elemental

de català

Nivell B de català

Nivell de suficiència de

català (C)

Nivell superior de català

(D)

3. Equivalències entre el certificats expedits per la UA

A. Denominació actual: Nivell Bàsic (A2)

Denominació

Hores

Any

•    Curs de Valencià. Nivell Bàsic (A2)

120

2009 en avant

•    Curs de Valencià. Nivell Oral (BàsicA2)

80

2008 a 2009

•    Nivell Bàsic (A2) de la UA

--

2010 en avant

•    Curs de Valencià. Nivell Oral

80

2005 a 2008

•    Curs de Valencià. Nivell 0 (Oral)

80

2002 A 2004

•    Curs de Valencià. Nivell Domini Oral

70/80

1998 A 2001

•    Curs de Valencià. Nivell Domini Oral

40

1997

•    Curs de Valencià (Domini Oral)

80

1995, 1996

•    Curs Nivell 1

70

1995

•    Curs Nivell 2

70

1995

•    Curs Nivell 2 (40 hores)

40

1995

•    Curs de Valencià. Nivell Iniciació

60

1990 A 1994

•    Curs de Valencià. Nivell No Valencianoparlants

40

1989

•    Curs de Valencià. Nivell No Valencianoparlants

60

1987, 1988, 1992

•    Curs de Valencià. Nivell A. Iniciació

60

1987

 

 

 

B. Denominació actual: Nivell Elemental (B1)

Denominació

Hores

Any

•    Curs de Valencià. Nivell Elemental (B1)

120

2009 EN AVANT

•    Nivell Elemental (B1) de la UA

--

2010 en avant

•    Curs de Valencià. Nivell Elemental

80

2005 a 2008

•    Curs de Valencià. Nivell I (Elemental)

80

2002 a 200

•    Certificat d’acreditació de coneixements de valencià. Nivell Elemental

--

2001 a 2004

•    Curs de Valencià. Nivell Elemental

70/80

1997 a 2001

•    Curs de Valencià (Elemental)

80

1995 -1996

•    Curs Nivell 3

70

1995

•    Curs Valencià (Nivell Elemental)

60

1989 a 1994

 

 

C. Denominació actual: Nivell Intermedi (B2)

Denominació

Hores

Any

•    Curs de Valencià. Nivell Intermedi (B2)

120

2010 en avant

 

•    Valencià. Nivell Intermedi (B2) de la UA

--

2010 en avant

 

 

 

D. Denominació actual: Nivell Suficiència (C1)

Denominació

Hores

Any

•    Curs de Valencià. Nivell Suficiència (C1)

120

2009

•    Valencià. Nivell Suficiència (C1) de la UA

--

2009 en avant

•    Curs de Valencià. Nivell Mitjà

80

2005 a 2008

•    Curs de Valencià. Nivell II (Mitjà)

80

2002 a 2004

•    Certificat d’acreditació de coneixements de valencià. Nivell Mitjà

--

2001 a 2004

•    Curs de Valencià. Nivell Mitjà

70/80

1997 a 2001

•    Curs de Valencià (Mitjà)

80

1995 -1996

•    Curs Nivell 4

70

1995

•    Curs Valencià (Nivell Mitjà)

60

1989 a 1994

 

 

 

E. Denominació actual: Nivell Superior (C2)

Denominació

Hores

Any

•    Curs de Valencià. Nivell Superior (C2)

120

2010

•    Valencià. Nivell Superior (C2) de la UA

--

2010 en avant

•    Curs de Valencià. Nivell Superior

80

2005 a 2010

•    Curs de Valencià. Nivell III (Superior)

80

2002 a 2004

•    Certificat d’acreditació de coneixements de valencià. Nivell Superior

--

des del 2005

•    Curs de Valencià. Nivell Superior

80

1997 a 2001

•    Curs de Valencià (Superior)

80

1995 -1996

•    Curs Nivell 5

70

1995

•    Curs Valencià (Nivell Superior)

60

1989 a 1994

 

Annex I: Sigles d’altres administracions que expedeixen certificats de català

 

UV: Universitat de València

UPV: Universitat Politècnica de València

UJI: Universitat Jaume I

UMH: Universitat Miguel Hernández d’Elx

PFLV: Pla de Formació Lingüisticotècnica en Valencià del Professorat No Universitari (Conselleria

d’Educació  de  la  Generalitat  Valenciana)  i  a  partir  del  curs  2009/2010  Pla  de  Formació

Lingüisticotècnica en Llengües del Professorat No Universitari

JQCV: Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana)

CLVSD (ICE) Cursos de Lingüística Valenciana i la Seua Didàctica organitzats per l’ICE a partir de

l’any 1975 fins l’any 1995

JAC: Junta Avaluadora de Català (Govern de les Illes Balears)

SPL Secretaria de Política de Lingüística (Generalitat de Catalunya)

EOI: Escola Oficial d’Idiomes

GV: Generalitat Valenciana

ICE: Institut de Ciències de l’Educació (UV o UA)

IRL: Institut Ramon Llull

JPC Junta Permanent de Català (Generalitat de Catalunya) integrada en la SPL.

DOCUMENT COMPLET EN PDF

 

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464