Saltar apartados

Proves d'acreditació de valencià 2020-21. Gener

PROVES D'ACREDITACIÓ DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

La Universitat d'Alacant ha convocat proves d'acreditació de valencià per al mes de gener 2021.
La superació de les proves d'acreditació de valencià de la UA comporta l'expedició d'un certificat de la UA.
Més informació ací: 

L’alumnat dels cursos de valencià, amb dret d’examen en la convocatòria de proves de la Cieacova de gener, que no s'haja pogut presentar a una o les dues parts d’aquestes proves per confinament causat per la Covid-19, el matricularem de manera automàtica i gratuïta a la prova de juny.
Ho haurà de comunicar i justificar documentalment davant de la Secretaria de Llengües per correu electrònic (servei.llengues@ua.es).

Examinands que hagen fet pagament de taxes que no s'hagen pogut presentar a una o les dues parts de les proves de Cieacova de gener per confinament causat per la Covid-19, els oferim,
- la devolució de la taxa de la prova de gener
- o la matriculació automàtica i gratuïta a la prova de juny del mateix nivell.
Ho hauran de comunicar i justificar documentalment davant de la Secretaria de Llengües per correu electrònic (servei.llengues@ua.es).


Persones que poden participar en les proves:
  • Alumnat i egressats d'estudis oficials de la UA (que han obtingut un títol d'estudis oficials de la Universitat d'Alacant).
  • Alumnat i antic alumnat dels cursos de valencià de la UA
  • Personal d'administració i serveis de la UA (PAS).
  • Personal docent i investigador de la UA (PDI).
  • A les proves dels nivells B2 i C2 podrà accedir-hi, exclusivament, l'alumnat dels cursos de valencià del segon quadrimestre del 2019-20 i primer quadrimestre del 2020-21 amb dret d'examen que hagen cursat aquests nivells.
 Per a poder participar-hi cal tenir divuit anys abans de l'11 de gener de 2021.

Dates, aules i horari de les proves

  Gener 2021

NIVELL DIA PROVA ORAL

AULA

ORAL

HORA D'INICI DE LA PROVA DIA PROVA ESCRITA

AULA

ESCRIT

HORA D'INICI DE LA PROVA NOMBRE DE PLACES OFERIDES
CAMPUS DE SANT VICENT DEL RASPEIG
A2  19 de gener  Plànol aules

 des de 16 h

 23 de gener Ordre 'accés prova escrita nivell A2  9 h   20
B1  13 de gener  Plànol aules

 des de 16 h

 16 de gener  Ordre d'accés prova escrita B1 i C1  9 h   150
B2  18 i 19 de gener

 Plànol aules, 18 gener

Plànol aules, 19 gener

 

 des de 16 h

 23 de gener

 Ordre 'accés prova escrita nivell B2

 

 

 9 h

 323

Restringit a l'alumnat dels cursos de valencià UA amb dret d'examen

C1   11, 12 i 13 de gener

 

 

Plànol aules, 11 gener

Plànol aules, 12

Plànol aules, 13 gener

 

 des de 16 h

 16 de gener

Ordre d'accés prova escrita B1 i C1 

  9 h  600
C2 18 i 19 de gener

 Plànol aules, 18 gener

Plànol aules, 19 gener

 des de 16 h

 23 de gener

Ordre 'accés prova escrita nivell C2

 

 

  9 h

 309

Restringit a l'alumnat dels cursos de valencià UA amb dret d'examen
Pla de contingència per a l'organització i el desenvolupament de les proves d'acreditació de valencià de la CIEACOVA

Preinscripció i matriculació de les proves d'acreditació de valencià

Termini de preinscripció: des de les 9 hores del dilluns 16 de novembre fins a les 23:59 hores del dilluns 23 de novembre de 2020.

FORMULARI de PREINCRIPCIÓ. Trieu l'opció PROVES D'ACREDITACIÓ (Recomanem la utilització del navegador Firefox).

El termini de preinscripció en les proves d'acreditació assenyalat en la pàgina de la CIEACOVA i el de la Universitat d'Alacant són distints. L'únic termini vàlid per a la preinscripció en la UA és el que està reflectit en aquesta pàgina web, en el paràgraf anterior.

L'alumnat dels cursos de valencià del segon quadrimestre del curs 2019-20 pot consultar si té dret d'examen en el següent enllaç.

Les persones inscrites en els cursos de valencià 2019-20 del segon quadrimestre que tenien dret d'examen en la convocatòria suspesa de juny 2020 i persones inscrites en els cursos de valencià 2020-21, si compleixen els requisits indicats en la guia docent del curs, no cal que formalitzen la preinscripció i matrícula. La Secretaria de Llengües els matricularà de la prova de nivell corresponent al curs de valencià que estan cursant.

1) Una vegada emplenat el formulari, rebreu un correu de confirmació en el qual us comunicarem que el formulari s'ha enviat correctament i que inclourà un codi de referència. Aquest codi és convenient desar-lo, perquè el necessitareu en cas de voler fer alguna modificació de la preinscripció.

2) La Secretaria de Llengües revisarà les sol·licituds de preinscripció, les validarà per ordre cronològic i us enviarà un correu electrònic amb les dates de matrícula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.

(Hem detectat que alguns gestors de correu classifiquen el correu de la UA com a spam i el redirigeixen a una carpeta de correu no desitjat, estigueu pendents d'aquesta possibilitat)

Preu de la prova

27,34 € per nivell.

Gratuït per a l'alumnat dels cursos de valencià (en el nivell que estan cursant en l'edició 2020-21 i en el nivell cursat en l'edició del segon quadrimestre del 2019-20), per al personal d'administració i serveis de la UA, i per al personal docent i investigador UA.

El pagament heu de fer-lo efectiu en el termini que us indique el rebut i, en tot cas, abans del començament de les proves. No estareu efectivament matriculats fins que el rebut estiga abonat. Recordeu que podeu optar per l'opció de pagament amb targeta bancària o en qualsevol entitat bancària que s'indica en el rebut. El rebut estarà disponible en l'aplicació Pagament de rebuts dins d'UACloud.

Programa, estructura i model de les proves

Feu clic ací

Publicació de les llistes provisionals d'alumnes matriculats

26/11/2020- Publicació llistes provisionals de matriculats en les proves d'acreditació de valencià.
Fins al dia 3 de desembre podeu comunicar les incidències a servei.llengües@ua.es

Publicació de les llistes definitives d'alumnes matriculats

10/12/2020- Publicació llistes definitives de persones matriculades en les proves d'acreditació de valencià, gener 2021

AVÍS. Totes aquelles persones que tinguen alguna incompatibilitat d'horari i necessiten sol·licitar un canvi de data de la prova oral del nivell B2, C1 o C2, o un horari determinat de la prova de qualsevol dels altres nivells, hauran d’escriure un correu electrònic a servei.llengues@ua.es des del 10 de desembre fins al 14 de desembre, a les 14 h, i facilitar la informació que es detalla més avall. Una vegada es publique l'ordre de crida, no es podrà atendre cap petició fora de termini.

- Nom i cognoms
- DNI
- Nivell
- Canvi que sol·licita
- Document que acredite la sol·licitud del canvi de la prova oral

Publicació de l'ordre de crida i aules de la prova oral 

 

Publicació dels resultats provisionals de la prova oral

15/01/2021 - Resultats prova oral del nivell B1.

15/01/2021 - Resultats prova oral del nivell C1.

21/01/2021 - Resultats prova oral del nivell A2.

21/01/2021 - Resultats prova oral del nivell B2.

21/01/2021 - Resultats prova oral del nivell C2.

Totes les persones matriculades en les proves d'acreditació de valencià, independentment del resultat de la prova oral, es poden presentar a la part escrita.Consulteu l'ordre de crida que hi ha penjat per a afavorir que l'entrada a l'aula siga escalonada

 

 

Publicació dels resultats provisionals

23/02/2021 - Resultats C2

Publicació dels resultats, i termini de revisió i reclamació

Revisió de la prova
1. La persona interessada pot sol·licitar la revisió de la prova en el termini de 2 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la nota provisional (23 de febrer). La petició de revisió de la prova oral s'atendrà en aquest mateix termini. Per a fer-ho, caldrà presentar una instància general a través del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant (accés) adreçada al Servei de Llengües. No es podrà presentar la sol·licitud de manera presencial en cap registre; si es fa així, no serà tinguda en compte.
2. En el termini dels 3 dies hàbils següents a la sol·licitud, es comunicarà el procediment de revisió, mitjançant el qual la persona interessada té dret a veure el seu examen, però no té dret a una segona correcció.
3. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.

Reclamació de la prova
1. La persona interessada pot presentar una reclamació sobre la qualificació de la prova des de l’endemà de la publicació de la nota global provisional (23 de febrer) fins a les 23.59 hores del 9 de març de 2021. Per a fer-ho, caldrà presentar una instància general a través del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant (accés) adreçada al Servei de Llengües. No es podrà presentar la sol·licitud de manera presencial en cap registre; si es fa així, no serà tinguda en compte.
2. La persona interessada pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació ha de ser motivada suficientment, en cas contrari no es prendrà en consideració.
3. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.
4. Les reclamacions seran resoltes pel Tribunal Central de la CIEACOVA abans del 9 d’abril de 2021.
5. Contra les resolucions del Tribunal Central es pot presentar recurs d’alçada davant del Ple de la CIEACOVA. Els recursos s’hauran d’interposar segons el que disposa la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Publicació dels resultats definitius de les proves

22/03/2021 - Resultats definitius nivell A2

22/03/2021 - Resultats definitius nivell B1

22/03/2021 - Resultats definitius nivell B2

22/03/2021 - Resultats definitius nivell C1

22/03/2021 - Resultats definitius nivell C2

---

Contra aquesta resolució, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant de la Presidència de la CIEACOVA, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix  l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Això no obstant, i d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, el còmput del termini del mes a què fa referència el paràgraf anterior es comptarà a partir del moment en què perda vigència l’esmentat Reial Decret o, si és el cas, les pròrrogues que se’n facen.

El recurs d’alçada s’ha de presentar en el Registre General de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, edifici Rectorat i Consell Social, Av. de la Universitat, s/n, 03202 Elx o en qualsevol dels registres auxiliars habilitats. El recurs s’ha d’adreçar a la Presidència de la CIEACOVA (Oficina de Llengües). En el cas que s’opte per presentar el recurs davant una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert, perquè la documentació figure datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Així mateix, el recurs es pot presentar en qualsevol de les formes establides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Obtenció de certificat

 
Una volta tancades les actes (després de la revisió d'exàmens), les persones que hagen superat la prova podran descarregar-se el certificat electrònic des de l'UACloud: eAdministració-->Tràmits acadèmics-->Certificat d'acreditació de coneixement de valencià.

 

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464