Saltar apartados

Proves d'acreditació de valencià 2020-21. juny

PROVES D'ACREDITACIÓ DE VALENCIÀ DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT

La Universitat d'Alacant ha convocat proves d'acreditació de valencià per al mes de maig-juny 2021.
La superació de les proves d'acreditació de valencià de la UA comporta l'expedició d'un certificat de la UA.
Més informació ací: 

Persones que poden participar en les proves:
  • Alumnat i egressats d'estudis oficials de la UA (que han obtingut un títol d'estudis oficials de la Universitat d'Alacant).
  • Alumnat i antic alumnat dels cursos de valencià de la UA
  • Personal d'administració i serveis de la UA (PAS).
  • Personal docent i investigador de la UA (PDI).
 Per a poder participar-hi cal tenir divuit anys abans del 27 de maig de 2021.

Dates, aules i horari de les proves

  Maig - juny 2021

NIVELL DIA PROVA ORAL

AULA

ORAL

HORA D'INICI DE LA PROVA DIA PROVA ESCRITA

AULA

ESCRIT

HORA D'INICI DE LA PROVA NOMBRE DE PLACES OFERIDES
CAMPUS DE SANT VICENT DEL RASPEIG
A2  31 de maig

 

Plànol aules 

 

 16 h

 7 de juny

(Aulari II)

Ordre d'accés prova escrita nivell A2

Plànol aules

 16 h  20
B1  28 de maig

Plànol aules

  16 h

 4 de juny

(Aulari I)

 Ordre d'accés prova escrita nivell B1

Plànol aules

  16 h 70
B2  31 de maig

 

Plànol aules

 

  16 h

 7 de juny

(Aulari II)

 Ordre d'accés prova escrita nivell B2

Plànol aules

  16 h

200

C1  28 de maig

 

Plànol aules

 

  16 h

 4 de juny

(Aulari I)

Ordre d'accés prova escrita nivell C1

Plànol aules

  16 h 350
C2 31 de maig

Plànol aules

  16 h

 7 de juny

(Aulari II)

Ordre d'accés prova escrita nivell C2

Plànol aules

  16 h

200


Pla de contingència per a l'organització i el desenvolupament de les proves d'acreditació de valencià de la CIEACOVA

Preinscripció i matriculació de les proves d'acreditació de valencià

Termini de preinscripció: des de les 9 hores del dimarts 20 d'abril fins a les 23:59 hores del dilluns 26 d'abril de 2021.

FORMULARI de PREINCRIPCIÓ. Trieu l'opció PROVES D'ACREDITACIÓ (Recomanem la utilització del navegador Firefox).

El termini de preinscripció en les proves d'acreditació assenyalat en la pàgina de la CIEACOVA i el de la Universitat d'Alacant són distints. L'únic termini vàlid per a la preinscripció en la UA és el que està reflectit en aquesta pàgina web, en el paràgraf anterior.

1) Una vegada emplenat el formulari, rebreu un correu de confirmació en el qual us comunicarem que el formulari s'ha enviat correctament i que inclourà un codi de referència. Aquest codi és convenient desar-lo, perquè el necessitareu en cas de voler fer alguna modificació de la preinscripció.

2) La Secretaria de Llengües revisarà les sol·licituds de preinscripció, les validarà per ordre cronològic i us enviarà un correu electrònic amb les dates de matrícula que us hem assignat. És molt important que us matriculeu en les dates assignades; si no, perdreu el dret de matrícula.


(Hem detectat que alguns gestors de correu classifiquen el correu de la UA com a spam i el redirigeixen a una carpeta de correu no desitjat, estigueu pendents d'aquesta possibilitat)

Preu de la prova

27,34 € per nivell.

Gratuït per a l'alumnat dels cursos de valencià (en el nivell que estan cursant en l'edició 2020-21), per al personal d'administració i serveis de la UA, i per al personal docent i investigador UA.

El pagament heu de fer-lo efectiu en el termini que us indique el rebut i, en tot cas, abans del començament de les proves. No estareu efectivament matriculats fins que el rebut estiga abonat. Recordeu que podeu optar per l'opció de pagament amb targeta bancària o en qualsevol entitat bancària que s'indica en el rebut. El rebut estarà disponible en l'aplicació Pagament de rebuts dins d'UACloud.

Programa, estructura i model de les proves

Feu clic ací

Publicació de les llistes provisionals d'alumnes matriculats

30/04/2021- Publicació llistes provisionals de matriculats en les proves d'acreditació de valencià.

Fins al dia 5 de maig podeu comunicar les incidències a servei.llengües@ua.es

Publicació de les llistes definitives d'alumnes matriculats

07/05/2021- Publicació llistes definitives de persones matriculades en les proves d'acreditació de valencià.

AVÍS. Totes aquelles persones que tinguen alguna incompatibilitat d'horari i necessiten realitzar la prova a una hora determinada, dins del mateix dia, hauran d’escriure un correu electrònic a servei.llengues@ua.es des del 10 de maig fins al 12 de maig, a les 14 h, i facilitar la informació que es detalla més avall. Una vegada es publique l'ordre de crida, no es podrà atendre cap petició fora de termini.

- Nom i cognoms
- DNI
- Nivell
- Canvi que sol·licita
- Document que acredite la sol·licitud del canvi de la prova oral

Publicació de l'ordre de crida i aules de la prova oral 

Publicació dels resultats provisionals de la prova oral

02/06/2021 - Resultats prova oral del nivell B1

02/06/2021 - Resultats prova oral del nivell C1

03/06/2021 - Resultats prova oral del nivell A2

03/06/2021 - Resultats prova oral del nivell B2

03/06/2021 - Resultats prova oral del nivell C2

Totes les persones matriculades en les proves d'acreditació de valencià, independentment del resultat de la prova oral, es poden presentar a la part escrita.Consulteu l'ordre de crida que hi ha penjat per a afavorir que l'entrada a l'aula siga escalonada

Publicació dels resultats i emissió de certificats

07/07/2021 - Resultats A2

07/07/2021 - Resultats B1

07/07/2021 - Resultats B2

07/07/2021 - Resultats C1

07/07/2021 - Resultats C2

Vista de la prova, reclamació i recurs d'alçada

Vista de la prova

1. La persona interessada pot sol·licitar la vista de la prova els dies 8 i 9 de juliol. Per a fer-ho, caldrà presentar una instància general a través del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant (accés) adreçada al Servei de Llengües. No es podrà presentar la sol·licitud de manera presencial en cap registre; si es fa així, no serà tinguda en compte.

2. Entre el 8 i 14 de juliol, es comunicarà el procediment de vista de la prova, mitjançant el qual la persona interessada té dret a veure el seu examen, però no té dret a una segona correcció.

3. Les peticions de vista de la prova seran resoltes abans del 20 de setembre de 2021.

4. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.


Reclamació de la prova

1. La persona interessada pot presentar una reclamació sobre la qualificació de la prova entre els dies 12 i 19 de juliol. Per a fer-ho, caldrà presentar una instància general a través del Registre Electrònic de la Universitat d'Alacant (accés) adreçada al Servei de Llengües. No es podrà presentar la sol·licitud de manera presencial en cap registre; si es fa així, no serà tinguda en compte.

2. La persona interessada pot sol·licitar la segona correcció d’un o més exercicis, d’una o més àrees, o de l’examen complet. La sol·licitud de reclamació ha de ser motivada suficientment, en cas contrari no es prendrà en consideració.

3. Les sol·licituds presentades abans que comence el termini es consideraran nul·les per extemporànies.

4. Les reclamacions seran resoltes pel Tribunal Central de la CIEACOVA abans del 20 de setembre de 2021.

5. Contra les resolucions del Tribunal Central es pot presentar recurs d’alçada davant del Ple de la CIEACOVA. Els recursos s’hauran d’interposar segons el que disposa la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.


Recurs d'alçada

Contra la resolució del Tribunal Central, que no esgota la via administrativa, podeu interposar recurs d’alçada davant de la Presidència de la CIEACOVA, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Això no obstant, i d’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, el còmput del termini del mes a què fa referència el paràgraf anterior es comptarà a partir del moment en què perda vigència l’esmentat Reial Decret o, si és el cas, les pròrrogues que se’n facen.

El recurs d’alçada s’ha de presentar en el Registre General de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, edifici Rectorat i Consell Social, Av. de la Universitat, s/n, 03202 Elx o en qualsevol dels registres auxiliars habilitats. El recurs s’ha d’adreçar a la Presidència de la CIEACOVA (Oficina de Llengües). En el cas que s’opte per presentar el recurs davant una oficina de correus, s’ha de fer en sobre obert, perquè la documentació figure datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Així mateix, el recurs es pot presentar en qualsevol de les formes establides en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Obtenció de certificat

 
Una volta tancades les actes (a partir de la publicació dels resultats), les persones que hagen superat la prova podran descarregar-se el certificat electrònic des de l'UACloud: eAdministració-->Tràmits acadèmics-->Certificat d'acreditació de coneixement de valencià.

 

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/llenguesua

Facebook: http://facebook.com/llenguesua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464