Saltar apartados

Beques PDI 2011

BEQUES 2011

Per a l'elaboració de materials docents en valencià per a les noves titulacions (graus i màster de formació del professorat)

BOUA 1 de març de 2011
Convocatòria

La Universitat d'Alacant a través del Servei de Promoció del Valencià (SPV) i amb el suport de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, convoca un concurs públic de beques destinades a l'elaboració de materials curriculars en valencià per a les assignatures dels nous títols de grau i màster.

En la convocatòria d'enguany es manté l'apartat creat en la convocatòria anterior per a reforçar l'elaboració de vídeos i àudios didàctics en valencià que seguisquen les condicions tècniques i de publicació de la convocatòria d'ajudes a grups d'innovació tecnològica educativa (GITE) de la Universitat.

La dotació pressupostària destinada a la convocatòria 2011 d'ajudes a l'elaboració de materials docents és de 40.000 euros com a màxim, i cada ajuda no podrà superar la quantitat de 2.500 euros. D'aquesta quantitat es reservarà un màxim de 3.000 euros per a l'apartat d'àudios i vídeos didàctics elaborats d'acord amb la convocatòria d'ajudes als GITE, amb una dotació màxima de 50 euros per vídeo i 20 euros per àudio, i en cap cas es podran superar els 300 euros per sol·licitud en cada modalitat.

Els materials que ho permeten seran publicats dins de la col·lecció "Joan Fuster" de materials per a la docència en valencià. A més, se'n proporcionarà una versió en suport digital per si es vol posar a disposició dels alumnes en el Campus Virtual o en altres plataformes de la Universitat. En tot cas, per a poder rebre l'assignació econòmica serà condició imprescindible que els materials objecte d'ajuda hagen sigut autoarxivats en el Repositori de la Universitat d'Alacant (RUA) o, si escau, en l'OpenCourseWare de la Universitat d'Alacant (OCW-UA).

Destinataris

El destinatari d'aquestes beques és el PDI de la Universitat d'Alacant, individualment o en equip de treball. No poden participar en aquesta convocatòria els professors o professores que ja hagen rebut alguna beca anteriorment i no hagen lliurat la versió definitiva del material becat, amb l'excepció dels becats en l'última convocatòria. Únicament es pot sol·licitar una beca per any i apartat. Per raons òbvies s'exclouen d'aquestes beques els professors de Filologia Catalana.

Sol·licitud de les ajudes

Les persones interessades hauran de seguir els tràmits següents:  

1. Omplir i enviar el formulari corresponent:

2. Enviar a l'SPV una memòria en la qual es detallen els aspectes següents:

  • Composició de l'equip de treball, si n'hi ha, i responsable de la direcció del treball, que haurà de ser PDI de la Universitat d'Alacant.
  • Descripció del material, amb indicació de les matèries tractades i un esquema del contingut.
  • Nivell de valencià acreditat (amb indicació de l'organisme emissor) de cada un dels membres de l'equip.

La comissió adjudicadora podrà demanar que les persones sol·licitants amplien la informació presentada.

Termini de presentació de sol·licituds

La sol·licitud i la memòria s'han de fer arribar a l'SPV abans de les 14 hores del dia 31 de març del 2011. La resolució de la convocatòria es farà en el mes d'abril.

Lliurament de materials

La primera versió dels materials haurà de ser presentada, com a molt tard, abans de juliol del 2012.

Els autors hauran de garantir que la versió del treball presentat tinga una bona qualitat lingüística. En aquest sentit, l’àrea d’Assessorament Lingüístic del Servei de Promoció del Valencià s’encarregarà de revisar lingüísticament els materials; no obstant això, abans de començar a redactar els treballs, els professors que hagen rebut una ajuda hauran de fer una entrevista amb el responsable de l’àrea d’Assessorament Lingüístic per a acordar el calendari de treball i concretar els aspectes referits al procés d'elaboració, correcció i edició del treball.

És molt important que els treballs becats seguisquen les indicacions formals i els criteris lingüístics que els proporcionarà l'SPV per a la presentació dels treballs amb vista a la preparació de quaderns, que poden ser consultats en les adreces que figuren a continuació. Els materials que no seguisquen aquestes indicacions seran retornats als autors perquè els hi adapten.

Recomanacions formals

http://slc.ua.es/va/publicacions/recomanacions.html

Assessorament bibliogràfic i lingüístic

El Servei de Promoció del Valencià posa a disposició dels redactors de materials el seu banc de dades sobre bibliografies especialitzades, vocabularis específics i materials terminològics. 

Així mateix, l'àrea d'Assessorament Lingüístic pot col·laborar en la resolució dels dubtes lingüístics que es puguen plantejar en la redacció del treball.

http://slc.ua.es/va/assessorament/consultes-linguistiques.html


Extensió telefònica 9670
a/e: spl.val@ua.es

En el cas que la qualitat lingüística del material no siga l'adequada, el Servei de Promoció del Valencià es reserva el dret de retornar el material als autors perquè el revisen i el milloren adequadament d'acord amb les instruccions que els proporcionarà.

Pagament de la beca

L'import de la beca es farà efectiu quan s'haja lliurat la versió definitiva corregida del material elaborat i l'autor l'haja autoarxivat en el RUA. En general, i llevat d'excepcions degudament justificades, la versió definitiva haurà d'haver tingut un mínim de 2 revisions dels tècnics d'Assessorament Lingüístic.

Edició del material

Els materials que per les seues característiques ho permeten seran publicats dins de la col·lecció "Joan Fuster" de materials per a la docència en valencià. Aquests quaderns admeten la possibilitat d'ISBN. En aquest cas, l'autor haurà de tramitar la sol·licitud a través del Servei de Publicacions, i caldrà esperar que l'ISBN siga concedit abans de poder fer circular el material (un mes aproximadament).

L'autor pot també gestionar en el Servei de Publicacions de la Universitat d'Alacant l'edició del material becat en format de llibre. L'autor es compromet a no autoritzar l'edició en cap altra llengua del material becat en un termini de dos anys a partir de la data de la primera edició. Caldrà fer constar, en totes les reproduccions i versions que se'n puguen fer, que s'ha rebut aquesta beca per a l'elaboració del material.

La sol·licitud d'una beca comporta l'acceptació de les bases de la convocatòria.

Comissió adjudicadora

Està integrada pels membres següents: Faraón Llorens Largo, vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa, com a president; els professors David Guijarro Espí (Fac. Ciències), Maria Àngels Francés Díez (Fac. Filosofia i Lletres), Víctor Giménez Bertomeu (Fac. Econòmiques), Josep Ochoa Monzó (Fac. Dret), Vicent Brotons Rico (Fac. Educació), Rosa Ana Satorre Cuerda (EPS), José Ramón Martínez Riera (E. Infermeria); Xavier Casero Belda, responsable de l'Àrea d'Assessorament Lingüístic de l'SPV, i Josep Forcadell Saport, director de l'SPV, que hi actuarà com a secretari.

  • Aquesta comissió és l'encarregada de fixar els criteris per a la distribució del nombre i de la quantia de les beques d'acord amb els recursos disponibles i les sol·licituds presentades.
  • La comissió, a l'hora d'atorgar les beques, valorarà especialment els materials d'assignatures que formen part d'un pla del centre i els departaments per a garantir una línia o un grup de docència en valencià.
  • Es valorarà la participació en el projecte de professors en formació, becaris i estudiants de tercer cicle. 
  • Així mateix, es tindrà en compte si el sol·licitant, o l'equip, ja fa classes en valencià o si té possibilitats de fer-ne.
Informació

Servei de Llengües i Cultura
Edifici Germà Bernàcer, primera planta
Telèfons: 965 90 34 85
ext. 2793 (Administració),
ext. 9670 (Assessorament Ling.) 
Web: http://slc.ua.es/

Faraón Llorens Largo
Vicerector de Tecnologia i Innovació Educativa

Alacant, 28 de febrer de 2011

Servei de Llengües


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
Edifici Germà Bernàcer
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: Llengües 96 590 3485

Fax: (+34) 96 590 3947

Twitter: http://twitter.com/culturaenlaua

Facebook: http://facebook.com/culturaenlaua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464